1 °C

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kauppakeskus Raahe yrittäjäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Raahe.

2.Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää Raahen kaupungissa toimivien yritysten ja muiden jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja kaupungin yleistä kulttuuriympäristöä. Yhdistys on yleishyödyllinen ja sen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää juhlia, näytöksiä ja esittelytilaisuuksia
 • järjestää jäsenilleen koulutusta ja opintomatkoja
 • tekee esityksiä ja aloitteita kaupungin ja valtion eri elimille
 • tekee tunnetuksi Raahen kaupungissa toimivaa yritystoimintaa ja sen myönteistä kehitystä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • toimeenpanee keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä hankittuaan siihen asianmukaisen luvan
 • omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityishenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruuden päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

7. Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kannattavalla jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

 • se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
 • äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaalit kuitenkin ratkaisee arpa.
 • sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa ( ¾ ) äänestyksessä annetuista äänistä

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 • Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
 • Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä

Liity Kauppakeskus Raahe ry:n jäseneksi!